Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden HomeMatching B.V.

Laatst gewijzigd: 18 mei 2021

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en op elke dienstverlening door HomeMatching B.V. Lees ze goed door voordat je een account aanmaakt of een abonnement afsluit.

1. Jouw account
Op de website van HomeMatching B.V. kun je als gebruiker, woningzoeker of woningeigenaar een gratis account aanmaken of als partner (woningmarktprofessionals zoals makelaars, hypotheekadviseurs, etc.) een betaald account met abonnement. Als gebruiker beheer je zelf jouw account: jij bent dus verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die je plaatst. Het is niet toegestaan om de inloggegevens van anderen te gebruiken.
HomeMatching B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gegevens die je op jouw account plaatst.

2. Juistheid gegevens
HomeMatching B.V. maakt gebruik van openbare gegevens vanuit het Kadaster en andere openbare bronnen. Gegevens als bouwjaar, woonoppervlak, perceeloppervlak, Google Streetviewfoto, bereikbaarheid enz. vraagt HomeMatching automatisch op bij deze openbare bronnen. De juistheid van deze gegevens kunnen wij helaas niet garanderen. Als woningeigenaar, woningzoeker, koper of verkoper ben je te allen tijde zelf verantwoordelijk om de juistheid van de gegevens te controleren, omdat deze in werkelijkheid kunnen afwijken. HomeMatching B.V. kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade die de koper of verkoper als gevolg van de onjuistheid van deze gegevens heeft geleden.

3. Verkoop woning
HomeMatching B.V. fungeert als platform waar potentiële kopers en verkopers met elkaar in contact komen. We zijn echter niet betrokken bij de daadwerkelijke koopovereenkomst tussen koper en verkoper. 
Koper en verkoper zijn en blijven daarom zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opstellen en de inhoud van de koopovereenkomst, inclusief de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. HomeMatching B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de koper of verkoper als gevolg van de verkoopovereenkomst heeft geleden.

4. Service en advies
HomeMatching biedt een landelijk netwerk van woningmarktprofessionals, die je als gebruiker, woningzoeker of woningeigenaar kan betrekken bij het aan- en/of verkoopproces. Dit kan door ze toe te voegen als coach, een vraag te stellen en/of een afspraak in te plannen. Je geeft de coach toestemming om per mail, via HomeMatching en/of telefoon contact met je op te nemen om je van dienst te kunnen zijn.

5. Abonnement en betaling
Partners (woningmarktprofessionals zoals makelaars, hypotheekadviseurs, etc.) van HomeMatching sluiten een jaarabonnement af. Met het sluiten van het abonnement geeft een partner HomeMatching toestemming om jaarlijks het abonnementsgeld te incasseren. Betaling vindt plaats door automatische incasso via het betaalsysteem van Mollie Payments.

-Na het moment van betaling controleert HomeMatching binnen 24 uur of de partner voldoet aan de richtlijnen over deskundigheid en betrouwbaarheid van HomeMatching. Ook wordt de identiteit van de partner vastgesteld. Binnen 24 uur kan HomeMatching de aanvraag accepteren of afwijzen. In geval van afwijzing wordt het geïncasseerde abonnementsgeld teruggestort op de rekening van de aanvrager.

-Bij acceptatie van de aanvraag wordt de aanvrager toegevoegd als partner op het platform van HomeMatching. De partner wordt voorgesteld aan gebruikers van HomeMatching die actief zijn in de regio waar de partner zich bevindt.

-Het abonnement wordt jaarlijks verlengd. Een abonnement is jaarlijks opzegbaar. Abonnementsprijzen op HomeMatching zijn exclusief BTW. Partners krijgen een jaarlijkse overzichtsfactuur per mail toegestuurd. Partners betalen per vestiging en zijn zichtbaar in de regio waarin hun vestiging zich bevindt.

-HomeMatching kan eens per kalenderjaar eenzijdig het abonnementstarief wijzigen. Partners worden hiervan minimaal twee maanden van tevoren op de hoogte gesteld.

- Partners van HomeMatching kunnen door leden van HomeMatching worden gekozen als coach. Daarbij geeft het lid een bepaalde mate van interesse in de dienstverlening van de partner. Afhankelijk van de hoeveelheid interesse van het lid in de dienstverlening van de partner, betaald de partner hiervoor een vergoeding conform afspraak HomeMatching.

6. Respect voor privacy
HomeMatching B.V. respecteert jouw privacy. In ons Privacy Statement leggen we uit welke persoonsgegevens we op deze website verzamelen en met welk doel. Ook geven we aan wat je rechten zijn.

7. Zorgvuldig internetgebruik
HomeMatching B.V. verwacht dat je je opstelt als een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker. Dat betekent dat je de (inhoud van de) website niet gebruikt voor handelingen/gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. 
Vooral de volgende handelingen/gedragingen zijn niet toegestaan:

·         inbreuk plegen op het auteursrecht van HomeMatching B.V. (zie hierna onder 7) en/of het auteursrecht van derden;

·         onjuiste, onrechtmatige of misleidende mededelingen plaatsen;

·         wettelijk verboden materiaal plaatsen;

·         materiaal dat discriminerend, pornografisch of gewelddadig van aard is plaatsen;

·         de beveiliging van (delen van) de website omzeilen;

·         op naam van een ander persoon zonder diens medeweten en toestemming een account openen of een abonnement afsluiten

HomeMatching B.V. heeft het recht jouw materiaal direct te verwijderen zodra ze een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of op een andere manier in strijd is met deze voorwaarden.

8. Auteursrecht
Op deze website, teksten, foto’s, huisstijl en logo’s van HomeMatching B.V. rust auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom. Dat betekent dat je niet zonder toestemming van HomeMatching B.V. genoemd materiaal mag kopiëren, wijzigen, ‘remixen’, distribueren, verspreiden of publiceren. Worden de regels van het auteursrecht door jou geschonden, dan behoudt HomeMatching B.V. zich het recht voor eventuele schade die hieruit voortvloeit op jou te verhalen.

9. Wijziging voorwaarden
HomeMatching B.V. kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen of aanpassen. De gewijzigde of aangepaste versie zal voorzien van een actuele datum op deze website worden gepubliceerd. 
De gewijzigde voorwaarden gelden ook voor de bestaande accounts, lopende abonnementen en andere overeenkomsten en dienstverlening van HomeMatching B.V. Ben je accounthouder bij of partner van HomeMatching B.V., dan word je per email van de gewijzigde voorwaarden op de hoogte gesteld en worden deze op je bestaande account of abonnement van toepassing verklaard. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk met je zijn overeengekomen.

10. Aansprakelijkheid
Het openen en houden van een account op de website van HomeMatching B.V. is jouw eigen risico en verantwoordelijkheid. HomeMatching B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van HomeMatching B.V.
Daarentegen is HomeMatching B.V. niet aansprakelijk te stellen voor schade als gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van jou als gebruiker.
HomeMatching B.V. is niet aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of van websites die met de website van HomeMatching zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of metatags.
Omdat de accounthouder zelf verantwoordelijk is voor de informatie, kan HomeMatching B.V. niet garanderen dat de op deze website aangeboden informatie up to date, compleet of vrij van fouten of virusvrij is. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens in een account raden wij je aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt.

11. Vrijwaring
Je vrijwaart HomeMatching B.V. tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van: 
- het gebruik van informatie op de website van HomeMatching B.V. die door jou of door in jouw opdracht handelende personen is geplaatst;
- het gebruik van informatie die op een andere manier verband houdt met jouw gebruik van de website van HomeMatching B.V.

12. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

13. Rechtmatige eigenaar
Als je als gebruiker een woning aanmeldt op HomeMatching B.V., dien je daarvan de rechtmatige eigenaar te zijn of van de rechtmatige eigenaar toestemming te hebben gekregen om de woning aan te melden. De gebruiker dient deze toestemming te kunnen aantonen. Is de gebruiker geen rechtmatig eigenaar of heeft hij geen aantoonbare toestemming gekregen, dan is het verboden de woning aan te melden.

Contactgegevens 
HomeMatching B.V.
KvK nr. 72099984
Patroonstraat 1
3861 RN Nijkerk
e-mail: herman@homematching.nl
Tel. +31 (0)33 303 94 33